Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ! ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα εξής:

- Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

- Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.).  (μπορείτε να το κατεβάσετε από  εδώ)

- Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

- Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)

- Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. (Τα αδέλφια μαθητών του σχολείου δεν χρειάζονται αποδεικτικό κατοικίας.)

Η περιφέρεια του σχολείου είναι εδώ

Στην εγκύκλιο αναφέρεται σαφώς:

«Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας

Προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη απαρεγκλίτως και να μην αδικηθεί κανένα παιδί παρακαλείσθε να αποδεικνύετε με  αδιαμφισβήτητο  τρόπο την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

1. Αντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης, εκτυπωμένο από το TAXISNET, στην 3η σελίδα του οποίου και στον πίνακα 5.1 δηλώνεται η κύρια κατοικία της οικογένειας και  λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

ή

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο εκτυπωμένο από το TAXINET και λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

ή

3. Σε περίπτωση φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης, αντίγραφο του Ε1 του γονέα/κηδεμόνα και του Ε1 και του Ε2 του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Στην περίπτωση φιλοξενίας:

Ο φιλοξενούμενος την δηλώνει στην σελ. 4 πεδίο 13

Ο ιδιοκτήτης στην 1η σελίδα πεδίο 19

Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης:

Ο γονέας στην 3η σελίδα στον πίνακα 5

 Ο ιδιοκτήτης στο Ε2

Προθεσμία και διαδικασία

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 1/3 έως τις 20/3/2022.

Οι αιτήσεις εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αν μπορείτε από τις 9:00 έως τις 12:30 ακόμα καλύτερα)

Κατά την προσέλευση σας θα πρέπει να τηρείτε όλα τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού