ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ώρες επικοινωνίας με ειδικότητες

Α1
Α2
Α3
Β1
Β2
Β3
Γ1
Γ2
Γ3
Δ1
Δ2
Δ3
Ε1
Ε2
Ε3
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3