Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Τάξη για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018.
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2017 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
ü  Πιστοποιητικό γέννησης. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του από τους γονείς, αλλά αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος του ΥΠΠΕΘ με βάση τα παρακάτω πέντε (5) στοιχεία τα οποία δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του (χορηγείται από το σχολείο): 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης.
ü  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
ü  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.  Το Α.Δ.Υ.Μ.  συμπληρώνεται από ιατρούς των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  καθώς και από (συμβεβλημένους ή μη) ιδιώτες ιατρούς. Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη και κατατίθεται στο σχολείο το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων. Το ΑΔΥΜ είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ» και στις λοιπές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου. Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο αλλά μπορεί να βρεθεί και στο διαδίκτυο.
ü  Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου 
ü  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Λογαριασμός της ΔΕΗ στον οποίο ως πελάτης θα εμφανίζεται  γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  2. Για του μαθητές μας των Β’, Γ’, Δ’ & Ε’ δεν χρειάζεται επανεγγραφή.