Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2013 ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση Το έντυπο δίνεται από το σχολείο. (ή εδώ)

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) Το έντυπο δίνεται από το σχολείο. (ή εδώ)

Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου 

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η  διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Αγαπητοί γονείς, δεδομένου ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι:

"Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018)......."

«Αν ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α)…….»  δηλαδή τα παιδιά πέραν των 22/τμήμα, εγγράφονται υποχρεωτικά σε όμορα σχολεία, παρακαλείσθε να αποδεικνύετε με αδιαμφισβήτητο τρόπο την διεύθυνση κατοικίας σας ώστε να μην αδικηθεί κανένα παιδί.

Συνεπώς ως αποδεικτικά στοιχεία παρακαλείσθε να προσκομίζετε:

1. Αντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης, εκτυπωμένο από το TAXISNET, στην 3η σελίδα του οποίου και στον πίνακα 5.1 δηλώνεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.

ή

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο εκτυπωμένο από το TAXINET και λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

ή

3. Σε περίπτωση φιλοξενίας, αντίγραφο του Ε1  του κηδεμόνα (4η σελ. η φιλοξενία) και του φιλοξενούντα (1η σελ. ότι φιλοξενεί).

Τα αδελφάκια μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο εγγράφονται χωρίς αποδεικτικά κατοικίας.